Regulamin

REGULAMIN Wystawy Klocków Lego® – Brick City w Szklarskiej Porębie

 1. Wystawa Klocków LEGO® – Brick City zwana dalej WYSTAWĄ jest prywatnym zbiorem modeli, makiet i eksponatów zbudowanych z klocków LEGO®. Celem wystawy jest pokazanie fascynujących eksponatów, łączenie nauki i zabawy w atrakcyjną formę spędzania czasu przy interaktywnych modelach. Każda z przedstawionych form jest ciekawa i jedyna w swoim rodzaju, może wprowadzić dzieci w świat zabawy, pokazuje im w jaki sposób rozwijać wyobraźnię i dobrze spędzać wolny czas.
 2. Wystawa jest zlokalizowana w Szklarskiej Porębie przy ulicy Jedności Narodowej 5 i jest otwarta dla zwiedzających codziennie od godziny 10:00 do 18:00*). Szczegółowe informacje o Wystawie można znaleźć na stronie: www.wystawazklockow.pl.
 3. Wejście na wystawę jest odpłatne. Otrzymany bilet – paragon uprawniający do wstępu na Wystawę należy zachować aż do momentu opuszczenia jej terenu. Fakturę za wstęp na wystawę wystawiamy w ciągu 7-dni od dnia sprzedania biletu (na żądanie klienta). Cennik biletów jest dostępny na tablicy informacyjnej, oraz na stronie www.wystawazklockow.pl.
 4. Dzieci do 8 roku życia nie mogą przebywać na terenie Wystawy bez opieki osób dorosłych, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność. Za przebywające na Wystawie dzieci starsze, młodzież, grupy zorganizowane oraz za ich bezpieczeństwo i zachowanie w pełni odpowiadają opiekunowie.
 5. Jednorazowo na terenie wystawy może przebywać 50 osób. W przypadku przekroczenia tej liczby osób, pracownicy wystawy mają prawo czasowo wstrzymać wpuszczanie zwiedzających.
 6. Dla grup powyżej 15 osób wskazana jest wcześniejsza rezerwacja. Opiekunowie grup powyżej 15 osób wchodzą na wystawę za darmo (do 2 osób).
 7. Obiekt jest monitorowany. Osoby wchodzące na Wystawę jednoznacznie wyrażają zgodę na nieodpłatne nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu ich wizerunku oraz osób znajdujących się pod ich opieką oraz na rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu w związku z promocją Wystawy (między innymi na Facebooku i innych stronach internetowych promujących naszą Wystawę).
 8. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Wystawy.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia z ekspozycji eksponatów, które uległy awarii, lub uszkodzeniu. Wyłączenie eksponatów nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet.
 10. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Wystawy. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania się do zaleceń lub niewłaściwego korzystania z Wystawy.
 11. W przypadku ogłoszenia alarmu np. pożarowego, Zwiedzający zobowiązani są do bezzwłocznego opuszczenia budynku wskazanymi wyjściami oraz do podporządkowania się poleceniom osób kierujących akcją ewakuacyjną.
 12. Zwiedzający ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia powstałe z ich winy.
 13. Odwiedzającym znajdującym się na terenie Wystawy zakazuje się wszelkich zachowań niebezpiecznych dla innych odwiedzających i wyposażenia Wystawy oraz zachowań nieobyczajnych.
  Zabrania się:

  • wynoszenia elementów eksponatów poza teren wystawy,
  • przenoszenia poszczególnych elementów eksponatów na inne stanowiska wystawy,
  • niszczenia eksponatów,
  • zaśmiecania terenu,
  • jedzenia i picia na terenie wystawy,
  • wnoszenie na teren wystawy przedmiotów niebezpiecznych,
  • wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 14. Zakup biletu wstępu jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.
 15. Nieprzestrzeganie przez odwiedzającego zapisów niniejszego regulaminu stanowi podstawę do wyproszenia odwiedzającego z terenu Wystawy. W wyżej wymienionym przypadku nie przysługuje prawo do zwrotu biletu.
 16. Skargi i wnioski Zwiedzających przyjmuje Manager obiektu Wystawy Klocków LEGO® Brick City w godzinach pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Obecny lub zmieniony regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie www.wystawazklockow.pl.


Masz pytanie związane z regulaminem wystawy? Skontaktuj się, odpowiemy na każde pytanie!